Coșul meu

Politică de confidențialitate

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SOCIETATEA RUCELA S.R.L.


1. INTRODUCERE 
Prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal a fost redactată în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și intră în vigoare la 25 mai 2018. 
Prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal cuprinde principiile de bază care guvernează protecția Datelor cu caracter personal în cadrul RUCELA. 

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, societatea RUCELA S.R.L. urmăreste ca orice prelucrare, definită ca orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea acestora, să se efectueze respectand urmatoarele principii: 
-legalitate, echitate şi transparenţă; 
-colectare în scopuri determinate, explicite şi legitime; 
-prelucrare adecvată, relevantă şi limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile urmarite; 
-exactitate; 
-păstrare într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; 
-prelucrare într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal (integritate şi confidenţialitate). 

2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL 
RUCELA prelucrează date cu caracter personal cu privire la persoane fizice în calitatea lor de angajați, foști angajați, potentiali angajați, clienți, furnizori, parteneri de afaceri, actuali sau potențiali, reprezentanți sau împuterniciți, vizitatori, practicanți, însoțitori, acționari, auditori sau orice altă persoană care pune la dispoziția Societății date cu caracter personal, cum ar fi:

Date personale: date din documente de identitate, date din documente de studii și calificări, date provenite din documente judiciare sau de stare civilă, date provenite din evaluări profesionale, date de contact, date din înregistrari din sistemul de supraveghere, precum și alte date care au strictă legatură cu executarea unor contracte, cu îndeplinirea unor obligații legale, cu interesele legitime ale operatorului sau interesele vitale ale persoanei vizate, precum și în scopul indeplinirii obligațiilor și executării unor drepturi specifice societății sau ale persoanelor vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității și protecției sociale, în baza dreptului Uniunii și a dreptului intern, precum și prin acord colectiv de munca. 

Date cu caracter special: nu prelucrăm date privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, datele ce se referă la confesiunea religioasă, convingerile filozofice și date genetice. Prelucrăm date prin înregistrari video numai ca obligație legală pentru monitorizarea și asigurarea securității persoanelor, spațiilor și/sau a bunurilor societății.
Prelucrăm date privind sănătatea numai în scopul îndeplinirii obligațiilor și executării unor drepturi specifice societătii sau ale persoanelor vizate în domeniul ocupării forței de munca și al securității și protecției sociale, cu respectarea actelor normative aplicabile. Datele minorilor: prelucrăm date cu caracter personal ale copiilor până la 18 ani numai în scopul îndeplinirii obligațiilor și executării unor drepturi specifice societății sau ale persoanelor vizate. 

3. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele cu caracter personal sunt obținute în mod direct de la persoanele vizate sau indirect în baza relațiilor contractuale cu partenerii de afaceri. 

4. TEMEIURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal RUCELA are ca temei următoarele: 
-îndeplinirea obligațiilor legale; 
-îndeplinirea obligațiilor contractuale sau ca demers la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract; 
-interesul legitim, atunci când, societatea consideră că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proportională cu scopul prelucrării; 
-protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
-consimțământului liber și neviciat dat de către persoana vizată în momentul în care aceasta furnizează societății datele respective. 

5. SCOPUL PRELUCRĂRII 
În funcție de calitatea în care acționează, RUCELA prelucrează datele cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

-în calitate de angajator, scopul prelucrării datelor de către Societate va fi reprezentat de managementul resurselor umane, evidența contabilă, gestionarea litigiilor, formarea profesională, plata drepturilor salariale, monitorizarea și asigurarea securității persoanelor, spațiilor și/sau a bunurilor publice/private, prevenirea fraudelor, combaterea terorismului etc. 

-în calitate de partener contractual, scopul prelucrării datelor de către Societate va fi reprezentat de încheierea, executarea, încetarea contractelor, gestionarea litigiilor, evidență contabilă, etc. 

6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele personale sunt destinate utilizării de către Societate, dar ele pot fi dezvăluite în condițiile legii şi terților în masură să le cunoască, caz în care RUCELA solicită ca aceştia să asigure măsurile adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.
Datele personale pot fi transferate către:
-autorități publice centrale, autorități publice locale, instituții financiar-bancare, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, etc; 
-persoane împuternicite, cărora le furnizăm datele necesare doar pentru a le prelucra în numele nostru şi doar în scopul solicitat. Aceste entități sunt selectate inclusiv dupa garantia ca asigura si îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal; 
-alte țări sau organizații internaționale/străine doar dacă în respectiva țară sau organizație internațională/străină se oferă măsuri de protecție adecvate securitații datelor; atunci când transferă date cu caracter personal într-un stat din afara Spațiului Economic European, RUCELA va acorda garanții adecvate pentru protecția datelor consemnate prin contractul încheiat cu acea persoană fizică, persoană juridică sau organizație internațională. 

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 
RUCELA garantează persoanelor vizate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:
-dreptul de acces; 
-dreptul la rectificare; 
-dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); 
-dreptul la restricționarea prelucrării; 
-dreptul la portabilitatea datelor; 
-dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata;
-dreptul de retragere a consimțământului. 
Aceste drepturi pot fi exercitate de persoana vizată prin formularea unei cereri scrise, datate și semnate pe care o va comunica Societății fie pe fax: 0251417122, ori pe e-mail: office@rucela.ro sau la adresa de corespondență: Craiova, str. Theodor Aman, nr. 7, bl. 97apt, scara A, ap. 7, judetul Dolj.
De asemenea, persoana vizată are posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) sau de a introduce o acțiune în justiție, în cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

8. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
RUCELA va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau distrugerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

9. PERIOADA DE STOCARE 
Datele cu caracter personal se păstrează doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu precum și de dispozițiile privind arhivarea, urmând ca după această perioadă să fie șterse sau distruse, în conformitate cu legislația arhivistică în vigoare si a procedurilor interne. 

10. ACTUALIZAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Prezenta Politică poate face obiectul unor modificări ulterioare. Versiunea revizuită va fi pusă la dispozitia persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a Societații. 

Livrare rapida (24-72 ore)

la produsele aflate in stoc

Modalitati de plata

Ramburs / Transfer bancar / Card

Suport telefonic si online

Luni - Vineri 08:00 - 16:00